۱۷
خرداد

برشگیر گلمیخ در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک)

برشگیر گلمیخ در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) برشگیرهای گلمیخ در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (Metal Deck ) وظیفه تحمل تنش برشی وانتقال آن را بعهده...

ادامه مطلب