۲۱
مرداد

بازدید حضوری

پس از ثبت سفارش و استعلام قیمت می توان از پروژه های سقف عرشه فولادی و سایر پروژه های مشابه شرکت به صورت حضوری بازدید داشت ، در پایان پس از بازدید از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده جهت عقد قرارداد با واحد امور قرارداد ها در شرکت زمان مشخصی هماهنگ می گردد و قرارداد بین شرکت و کارفرما منعقد می گردد