۲۱
مرداد

تهیه نقشه

پس از عقد قرارداد نقشه های اجرایی از کارفرما دریافت گردیده و طبق نقشه های موجود و برداشت حضوری از محل پروژه نقشه های شاپ آماده می گردد و برای سفارش به کارخانه فرمینگ ورق ارسال می گرد.