۲۱
مرداد

ساخت و اجرا

در کارخانه فرمینگ با توجه به نقشه های شاپ و تعداد طبقات ورق های عرشه فولادی در پالت های مختلف آماده گردیده و به محل پروژه ارسال می گردد ، پس از ارسال ورق ها به محل پروژه ، ورق مربوط به هر طبقه طبق نقشه های شاپ توسط جرثقیل در طبقه و موقعیت مورد نظر قرار می گیرد و مرحله اجرای سقف عرشه فولادی آغاز می گردد .