در ادامه تصاویری از گلمیخ عرشه فولادی به همراه دستگاههای اجرای گلمیخ نمایش داده می شود .