سقف عرشه فولادی پروژه یافت آباد در سه طبقه به مساحت حدودی 1800 متر مربع اجرا شده است . سال احداث پروژه 1390 می باشد .