اجرای سقف عرشه فولادی در شهرک پرند در یک واحد صنعتی