پروژه خیابان آزادی در 5 طبقه به مساحت 2000 متر مربع  با استفاده از سیستم سقف عرشه فولادی با ورق عرشه فولادی به ضخامت 1 میلی متر و گام 65 و گلمیخ استاندارد 19*115 اجرا شده است .