۱۷
خرداد

مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی

مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی

از بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده در مورد سقف های مرکب عرشه فولادی که این سقف ها را از سایر سقف ها ی قدیمی متمایز می سازد می توان به بررسی کاهش مصرف فولاد و کاهش مقدار بتن ریزی که باعث سبک تر شدن طراحی سازه می گردد را عنوان کرد ، که این کاهش مصرف فولاد باعث افزایش سرعت اجرای اسکلت فلزی در سقف های عرشه فولادی نسبت به سقف های دیگر می گردد، به عنوان نمونه ای از بررسی های اقتصادی ، مقایسه ای بین دو نوع سقف مرکب با عرشه فولادی و سقف های کامپوزیت معمولی انجام شده است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم .

مشخصات پروژه مورد بررسی عبارتند از :

پانل سقف به ابعاد 6*6 متر با اسکلت فولادی- جوشی
کاربری : تجاری – اداری با در نظر گرفتن بار مرده 510Kg/m2  و بار زنده 500Kg/m2

جزئیات سقف در صورت طراحی به صورت کامپوزیت معمولی :

مشخصات تیرهای سقف عبارتند از :

مقطع سقف در حالت کامپوزیت معمولی عبارتند از :

جزئیات سقف در صورت طراحی به صورت سقف کامپوزیت با عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) :

مشخصات تیرهای سقف عبارتند از :

 

مقطع سقف کامپوزیت عرشه فولادی عبارتند از :

با بررسی های انجام شده بین دو سقف طراحی شده ، ( سقف کامپوزیت معمولی و سقف مرکب با عرشه فولادی ) جدول زیر تنظیم گردیده است

مساحت مورد بررسی :36 متر مربع

در این آنالیز اختلاف وزن فولاد بین سقف کامپوزیت معمولی و سقف مرکب با عرشه فولادی ، همچنین مقدار مصرف بتن در هر دو سقف و در نهایت هزینه های اجرایی مربوط به هر یک از سقف ها مورد بررسی قرار گرفته است .

 

جزئیات سقف در حالت کامپوزیت معمولی :

نوع پروفیل مقدار واحد وزن واحد وزن (کیلوگرم )
IPE 18 36 متر طول  18.8 677
IPE 24 12 متر طول  30.7  368
PL 150*10 8 متر طول  11.77  94
PL 125*6 16 متر طول  5.88  94.2
اتصالات تیرهای فرعی 14 عدد  0.768  11
برشگیر 240  عدد  0.448  108
جمع  1352

جزئیات سقف در حالت کامپوزیت با عرشه فولادی :

نوع پروفیل مقدار واحد وزن واحد وزن (کیلوگرم)
IPE 18  12 متر طول 18.8 226
IPE 22  18  متر طول 26.2 472
PL 150*10  12  متر طول 11.77 141
PL 125*6  8  متر طول 5.88 47
اتصالات تیرهای فرعی  4  عدد 0.768 3
جمع 889

جزئیات بتن سقف :

مشخصات سقف ضخامت بتن سقف حجم واحد
کامپوزیت معمولی 10 سانتی متر 0.1 متر مکعب / متر
سقف کامپوزیت با عرشه فولادی 8 سانتی متر 0.085 متر مکعب / متر
حجم کسر شده بتن 0.015 متر مکعب / متر

 

جزئیات مصرف آرماتور در سقف کامپوزیت معمولی و سقف کامپوزیت عرشه فولادی :

مشخصات سقف شماره میلگرد مصرفی وزن واحد
کامپوزیت معمولی میلگرد شماره 10 4.93 کیلوگرم / متر مربع
کامپوزیت با عرشه فولادی میلگرد شماره 8 3.16 کیلوگرم / متر مربع
مقدار کسر شده بتن در واحد متر مربع 1.77 کیلوگرم / متر مربع

 

ریز متره :

ردیف مقدار واحد
وزن فولاد سقف در حالت کامپوزیت معمولی  1352  کیلوگرم
وزن فولاد سقف در حالت کامپوزیت عرشه فولادی  889  کیلوگرم
اختلاف وزن فولاد حاصل  463  کیلوگرم
مساحت مورد بررسی  36  متر مربع
وزن کسر شده فولاد در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی  13  کیلوگرم / متر مربع
 بتن سقف در حالت کامپوزیت معمولی  0.1  متر مکعب / متر
 بتن سقف در حالت کامپوزیت عرشه فولادی  0.085  متر مکعب / متر
 حجم کسر شده بتن در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی  0.015  متر مکعب / متر
 وزن آرماتورمصرفی در حالت کامپوزیت معمولی  4.93  کیلوگرم / متر مربع
 وزن آرماتور مصرفی در حالت کامپوزیت عرشه فولادی  3.16  کیلوگرم / متر مربع
 وزن کسر شده آرماتور در واحد متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی  1.77  کیلوگرم / متر مربع

 

مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی