۱۷
خرداد

بررسی موردی سقف عرشه فولادی (متال دک) و سقف کامپوزیت معمولی در یک از پروژه های شرکت عمران گستر تمدن

بررسی موردی سقف عرشه فولادی (متال دک) و سقف کامپوزیت معمولی در یک از پروژه های شرکت عمران گستر تمدن

 

در این بخش مقایسه بین طراحی سازه و آنالیز هزینه بین سقف مرکب عرشه فولادی و سقف کامپوزیت متداول بر روی طبقات پروژه صورت گرفته است . طراحی این سقف ابتدا بر مبنای سقف کامپوزیت با قالب بندی چوبی توسط مشاور پروژه انجام گرفته بود و طراحی بر مبنای سقف مرکب عرشه فولادی توسط این شرکت انجام و پس از ارائه به مدیریت پروژه نوع سقف های پروژه از حالت کامپوزیت معمولی به عرشه فولادی تبدیل و اجرا شد .

مشخصات کلی پروژه عبارتند از :
متراژ کار : 9000 متر مربع در 8 طبقه
موقعیت پروژه : شمال – شهرستان نور – رویان

در این آنالیز اقتصادی مقایسه ای بین سقف مرکب عرشه فولادی و سقف کامپوزیت معمولی انجام شده است که در این آنالیز اسکلت فلزی ساختمان مجدد مورد طراحی قرار گرفت و طراحی براساس سقف کامپوزیت عرشه فولادی انجام شد و در نهایت مقایسه سقف عرشه فولادی (متال دک ) و سقف کامپوزیت معمولی انجام گرفته است .

در این قسمت اطلاعات مربوط به آنالیز اقتصادی بین تیرهای فرعی در حالت کامپوزیت معمولی و کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) در یک طبقه به مساحت 1161 متر مربع ارائه شده است .

سقف کامپوزیت معمولی

 

نتایج طراحی در سقف کامپوزیت معمولی :
مقدار تیرهای لانه زنبوری شماره 18 در سقف کامپوزیت معمولی 17149 کیلوگرم
مقدار تیرهای شماره 18 در سقف کامپوزیت معمولی 2720 کیلوگرم
مقدار تیرهای شماره 16 در سقف کامپوزیت معمولی 79 کیلوگرم
مقدار ورق تقویت تیرهای لانه زنبوری شماره 18 در سقف کامپوزیت معمولی 6888 کیلوگرم
تعداد نبشی اتصال تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت معمولی 1364 کیلوگرم
تعداد برشگیر تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت معمولی 923 کیلوگرم
مقدار فولاد مصرفی در سقف کامپوزیت معمولی 26981 کیلوگرم
مشخصات میلگرد مصرفی در سقف کامپوزیت معمولی میلگرد شماره 10 با فواصل 20 سانتی متر

سقف عرشه فولادی

 

نتایج طراحی در سقف مرکب عرشه فولادی (Metal Deck ) :
مقدار تیرهای شماره 22 در سقف عرشه فولادی 9228 کیلوگرم
مقدار تیرهای شماره 20 در سقف عرشه فولادی 2627 کیلوگرم
مقدار تیرهای شماره 18 در سقف عرشه فولادی 940 کیلوگرم
مقدار تیرهای شماره 16 در سقف عرشه فولادی 3326 کیلوگرم
تعداد نبشی اتصال تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادی 745 کیلوگرم
مقدار فولاد مصرفی در سقف عرشه فولادی 16866 کیلوگرم
مشخصات میلگرد مصرفی در سقف عرشه فولادی میلگرد شماره 10 با فواصل 20 سانتی متر

 

 

با توجه به نتایج فوق داریم :
وزن فولاد در حالت طراحی سقف کامپوزیت معمولی 26981 کیلوگرم
وزن فولاد در حالت طراحی سقف عرشه فولادی 15245 کیلوگرم
اختلاف وزن فولاد در سقف مرکب عرشه فولادی (متال دک) نسبت به سقف کامپوزیت معمولی 12258 کیلوگرم
مقدار کسر شده فولادی در سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) نسبت به سقف کامپوزیت معمولی 10.5 کیلوگرم در متر مربع
مقدار کسر شده میلگرد در سقف عرشه فولادی (متال دک) نسبت به سقف کامپوزیت معمولی 3 کیلوگرم در متر مربع

 

 

سقف عرشه فولادی

روش های اجرای سقف کامپوزیت